Camera 360 một ngôi sao hiện đang hót nhất ở việt nam

Ngôi sao camera 360 hiện đang là ngôi sao hót nhất ở việt  nam anh ta có tài ca hát rất giỏi lên được rất nhiều người yêu mến khoản tiền lương đầu- tiên, mẹ anh rất phấn camera 360 khỏi, gầĩi…