chằn dép quai ngang, cùng sáu nsười phu tráng văn hóa Việt Nam

ngựòì vào, Đỏ là hai chú lính, đầu đội Ĩ1ÓX1 đàu» mình mặc áo nẹp. thắt lưng ra ngoài, quần quấn làng văn hóa các dân tộc Việt Nam xà cạp làng văn hóa các dân tộc Việt Nam . chằn dép quai ngang, cùng sáu nsười phu tráng. Họ đà ăn xong dĩa xòì lạc nòng do bà Huyện đãi, lúc này họ đang ầxi trầu, hút thuỏc. – cảc bác trầu các họ ở Việt Nam nước xons chưa, các họ ở Việt Nam để sắp sửa cho quan ông, quan bà lèn đưòiig cho sôm sùa?
Bố Thành, cháu gọi bà Huyện. Cậu cả đội nón sơn, mặc ảo the thâm, thắt lưng xanh ra ngoài cho gọn, lưng đeo tráp đen. vẻ như một thầy lại trẩy theo quan.

Một chú lính, gươm bên hông, hành trang trên vai, Cầm tròng khẩu, bưôc ra ngoài hè, gióng ba tiếng.

‘Toong! Tbong! Ibong” Đó là hiệu lệnh sắp xếp nghi vệ rưốc quan trầy. Nghe tiếng trông, chú lính thứ hai, sửa nón ngay ngắn, chạy ra ngoài, dưòng như ngứa tay, chú giơ cây roi song dài, vụt. Quá 9 giò văn hóa Việt Nam sấng văn hóa Việt Nam . thắt vội dây lưng, trong khi miệng vẫn đang bỏm bẻm nhai trầu. Rồi kẻ bày bộ giá, người gióng đòn cái, người khác mắc võng, xỏ đòn. Công ngõ cạnh nhà Diên Thái sớm nay cũng mở rộng, gia nhân dắt ra ba con ngựa thắng sẵn yên cương. Ngoài đưòng đã lác đác có người qua lại, vài người tò mò dừng lại ngó nghiêng. Chú lính cầm roi vào nhà trong, xem chừng quan lổn đã xong các việc chuẩn bị cho cuộc xuất hành chưa, lát sau, chú chạy.

Vị đi đầu là sinh đồ Đình Diệu, vị thứ hai là tri huyện Đình Tiệp, thứ ba là hương cống quan viên tử Trần. Cả ba đều đội nón lông chóp bạc, mặc áo thanh, cát có lót, quần lụa trắng, chân đi tất và giày da bịt gót. Gia nhân dắt ngựa đến, trao cho mỗi vị một chiếc roi ngắn.

Đình Diêu cưỡi con bạch, Đình Tiệp cưỡi con Hồng, Trọng Thẩm con nâu.

Chú lính cầm trống khẩu chạy ra giữa đưòng, hướng về phía Hàng Đào, giơ cao chiếc trống khẩu, đánh ba tiếng.

Share this post

Post Comment