pikachu tên một căn phòng của Hoàng Giang

pikachu tên một căn phòng của Hoàng Giang

Một căn phòng pikachu được dịch vụ sơn nhà của Hoàng Giang đưa ra và mang đến ngôi nhà đẹp như ý thích của mình

Đêm qua, đại đội chín mốt pikachu vượt qua lộ an toàn. Chúng tôi chuẩn bị pikachu sẵn ghe từ đầu hôm. Anh em qua lộ rồi xuống ghe qua kính. Địch không có hoạt động nào. Nhưng dầu muốn hay không, việc đai đội chín mốt qua lộ cũng lộ bí mật. Địch thế nào cũng có gài tai mắt ở kinh Tân Hiệp hoặc ở xóm nhà lá, noi bộ đội qua kinh lên bơ. Nếu dêm qua đại đội chín môt vượt lô an toàn thì đêm nay chưa chắc địch chịu để yên. Có thể trung đội mưòi một phải chiến đấu đê bảo vệ các đon vị qua lô. Nhung đại đội chín mốt đã đưa cây mubi hai ly bảy di rồi. Nếu có xe bọc thép của địch đến thì như thế nào? Trung đội mubi một có làm tron nhiệm vụ được không? Hon nữa, chẳng biết đêm nay quân sô qua lộ nhiều hay ít, có qua gọn đuợc như đại đội chín mốt không hay kéo dài lê thê? Ban chỉ huy đại đội chín mốt chĩ nói vắn tắt sẽ có các đon vị lớn qua lộ nhưng chẳng biết các đon vị lớn đó là đon vị nào?

>> Dịch vụ sơn nhà Hoàng Giang đảm bảo về chất lượng và thời gian

Ban chĩ huy trung đội hoa qua noi gian mưbi cũng như các chiến 8Ĩ đều lo 1 hoa qua noi gian Mình chiến đấu bảo vệ mình có bê gì mình chịu.  để bao vệ đơn vị bạn mà không xong, thì thật là nhục.Chúng tôi vẫn ăn ơ bí mật trong nhà đồng bào ở ven kinh  Tân Hiệp. Kinh này có rất nhiều cá. Trước nhà tôi ở có một I cái vó chủ nhà chẳng phải bỏ mồi. Lâu lâu xuống cất vó lên là bắt duọc hàng lô cá rầm. Chủ nhà cho chúng tôi ăn cá rầ ko lạt, thả sức. Nhưng chỉ ăn một bữa là ngán ngâm. Nhút là đối với Tiêu Lang. Anh nói:Cá rầm mà đem làm mồi nhắm là lãng nhác.Đến chiều, Tiêu Lang quyết đi kiếm cá lóc. Anh mưọn một chiếc cần câu, bắt mấy con nhái bò vô lon và đội nón ỉá già I làm dân di ra đồng nhấp cá. Tôi bảo Tiêu Lang giữ bí mật I Anh nối:ỏ ru rú trong nhà thì làm được đếch gì. Tớ đi nhấp cá Ị ngoài đồng vừa có cá lóc nhậu, vìra quan sát được lộ Cái sắn.Tiêu Lang đi dài theo các bơ ruộng liên tục quăng câu. Tay Ị này rành nghề thiệt. Anh chỉ quơ mồi vài vong mà quăng đuọc Ị rất xa. Cách nhấp câu cũng điệu nghệ. Anh đi độ hon một giơ, [ đem về nưa gio cá lóc. Tôi nói:Ánh Tiêu Lang giòi quá! Ngubi Bắc mà cũng rành nhấp I cá lóc.

Tiêu Lang nói:Tớ là ngubi Bắc àỉ Tớ đẻ ở opera mini trong Nam. Chánh hẩu là 1 opera mini Nam Kỳ quốc. Hoạt động ở vùng này thế nào cậu cũng có dịp đến đó. Dân ợ trên kỉnh Mốp Giăng bắt cá còn giòi hon mây I cha Nam Bộ nhiều. Ớ cái xứ đó nghen, khi nước giựt xuống, ị cần gì câu. Cứ đem cái rể súc xuống kinh, súc đại một cái» I bắt đuực không biết bao cá sặc, cá trê, cá rô… cá chôt nữa.Đó ỉà do kỉnh có nhiều cá chớ đâu phải do tài băt cá.Nhưng cậu súc đuợc bằng rể không?Ị §1 Thôi, đừng nói dóc cha nội.ổ! Để rồi chú mày xem.Tiêu Lang trút giỏ, đo cá ra, bắt chị chủ nhằ rnróng trui.0đây người ta ốp cá vào bẹ chuối rồi mói đem đôt nên cá chín inà không cháy. Tiêu Lang và chủ nhà dọn mâm lên ván lai rai cho đến xế chiều. Nhậu xong lại ngủ. Anh nói:

Phải làm một giấc cho hết hoi ruọu để tố! đi đánh giặc chớ.

Đến gần tôi, bộ phận cảnh giói lộ Cái sắn đuọc tăng cưòng thêm một trung đội của đại đội Son Hầ. Tnmg đội mói đến có hai cây pi-át, bắn được xe bọc thép. Nhìn bề ngoài cây súng chúng tôi cũng khoái rồi. Mỗi cây chỉ có vài trái đạn, nhung chúng tôi rất mừng. ít nhứt cũng chặn đưọc xe bọc thép.

Hai ban chỉ huy trung đội bàn nhau, phân công mổi trung đội phục kích một bên kinh Tân Hiệp trên lộ Cái sắn. Trung đội mười được tăng cuững một cây pi-át thay cho cây mubi hai ly bảy.

Share this post

Post Comment